วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
แบบทดสอบก่อนเรียน
๑.   ค
๒.   ก
๓.   ค
๔.   ข
๕.   ง
๖.   ข
๗.   ง
๘.   ง
๙.   ข
๑๐. ข

กิจกรรมที่ ๑  การเลือกเรื่องในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
คิดสร้างสรรค์เรื่องที่จะเขียนรายงาน
ขณะที่ศึกษา "ลิลิตตะเลงพ่าย" และ "มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร" แล้ว ท่านว่า เรื่องใดที่น่าสนใจ อยากค้นคว้า อยากศึกษาให้ลึกซึ้ง เพื่อให้รู้จริง ตอบเฉพาะชื่อเรื่อง ในเวลา 3 นาที
ตอบ ๑. การจัดขบวนทัพตามตำราพิชัยสงคราม
       ๒. ศาตราวุธของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
       ๓. คำราชาศัพ และคำไวพจน์ศัพท์ในเรื่อง "ลิลิตะเลงพ่าย"
       ๔. การคัดเลือกช้างศึกตามตำราคชลักษณ์
       ๕. การแต่งกลายของกษัตริย์ยามออกรบ 
       ๖. การพูดชื้แจงของพระนางมัทรี

กิจกรรมที่ ๒ การกำหนดทิศทางและขอบเขต
คิดสร้างสรรค์เรื่องที่จะเขียนรายงาน
ให้ท่านเลือกหัวข้อในกิจกรรมที่ 1 เพียงเรื่องเดียว แล้วฝึกเขียนจุดมุ่งหมาย พร้อมกำหนดขอบเขตของการศึกษา
ตอบ จุดมุ่งหมาย             : เีพื่อศึกษาการจัดขบวนทัพตามตำราพิชัยสงคราม
        ขอบเขตการศึกษา  : ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดขบวนทัพตามตำราพิชัยสงคราม จากทางเว็บไซด์เพื่อการศึกษาต่างๆ และจากผู้รู้


กิจกรรมที่ ๓ กำหนดรูปแบบวิธีการ และระบุแหล่งข้อมูล
คำสั่ง  จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วบันทึกโดยนำความรู้ที่ศึกษามาใช้ กำหนดรูปแบบ  วิธีการเอง และอย่าลืม ระบุแหล่งข้อมูลด้วย
ตอบ  หัวข้อหลัก : โลหปราสาทปูชนียสถานหนึ่งเดียวในโลกที่เมืองไทย
        หัวข้อรอง   : โลหปราสาทคืออะไร?
    โลหปราสาทถูกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯให้สร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช ๒๓๙๘ สร้างขึ้นเพื่อแทนการสร้างเจดีย์ประจำวัดราชนัดดาราม โลหปราสาทที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างขึ้่นนั้น ทรงสร้างตามแบบของลังกา ที่มาสร้างขึ้นในประเทศไทยนี้คิดแบบทรงสัณฐานตามความพอใจของคนไทย โลหปราสาทวัดราชนัดดาราม ได้รับการบูรณะกันสืบต่อมา จึงยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสง่างามมากในทุกวันนี้นับเป็นปูชนียสถานสำคัญมาแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และที่สำคัญ คือ เป็นโลหปราสาทที่เหลืออยู่เพียงองค์เดียวในโลกเท่านั้น
      สกุลไทย ปีที่่ ๔๐ ฉบับที่ ๒๐๕๓ (อังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗) : หน้า ๖๑
           
กิจกรรมที่ ๔ 
๑.ค
๒.ข
๓.ข
๔.ง
๕.ก


กิจกรรมที่ ๕
๑.ง
๒.ง
๓.ค
๔.ข
๕.ข


กิจกรรมที่ ๖ การเขียนบรรณานุกรม
คำสั่ง : จงพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้แล้ว ทำกิจกรรมต่อไปนี้
๑. การจัดเรียงรายละเอียดในแต่ละกลุ่มไม่ถูกต้อง
ตอบ  ๑. สิทธา พินิจภูวดล, "ประทับ วาทิตทินทร ร้อยกรอง" นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง


           ๒. บรรจบ พันธุเมธา "นิทานนานาชาติ" สตรีสาร ๓๓ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๓)
           ๓. สมศิริ(นามแฝง) "คู่มือเลี้ยงทารก" กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา๒๕๑๑        
           ๔. สมศิริ(นามแฝง) "คู่มือเลี้ยงทารก" กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, ๒๕๑๑
           ๕. คึกฤทธิ์ ปราโมชม.ร.ว. "ซอยสวนพลู" สยามรัฐ (๒๗ กันยายน ๒๕๒๓) : ๗ 
๒. จงเรียงลำดับบรรณานุกรมแต่ละเล่มให้ถูกต้องโดยนำเสนอเฉพาะหมายเลข
ตอบ    ,,,,

แบบทดสอบหลังเรียน
๑. ก
๒. ค
๓. ค
๔. ค
๕. ค
๖. ข
๗. ข
๘. ข
๙. ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น